مطالعات سیاست تطبیقی

نویسنده

چکیده

مطالعات سیاست تطبیقی در حوزه علوم سیاسی از اهمیت بسزایی برخوردار است در این مقاله ضمن معرفی و مرور مکاتبی که درسیر تاریخی رشته سیاست تطبیقی پدید آمد اند موقعیت کنونی این رشته تبیین می گردد .