نقش زنان در ترویج فرهنگ صلح در جهان

نویسنده

چکیده

با گسترش توجه جهانی به ضرورت حمایت از حقوق اساسی انسانها موضوع خشونت و ستیزش به ویژه آثار خسارت بار جنگ برای همه آحاد بری به خصوص زنان در سالهای اخیر از توجه روزافزون برخوردار شده است زنان همواره از خشونت های گوناگون به ویژه درجریان درگیری های مسلحانه به شدت آسیب دیده اند مقابله با اعمال خشونت و تلاش برای ترویج فرهنگ صلح در جهان طی دهه های اخیر محور بسیاری از نشست های منطقه و بین المللی قرارگفته است اینک درمتن تلاش های جهانی برای مقابله با خشونت درگیری و جنگ نقش زنان به عنوان حاملان مهم صلح مورد توجه قرار گرفته است دراین مقاله روند تحولات مربوط به اهمیت یافتن روز افزون زنان در تحکیم و ترویج صلح جهانی بررسی شده است