سیاست گذاری و تصمیم بحثی در نظام تصمیم گیری جمهوری فرانسه

نویسنده

چکیده

نگاه ما دراین مقاله به ابهام ها و پیچیدگی های تصمیم گیری در عمل معطوف گشته است نظام تصمیم گیری جمهوری فرانسه که از دور چهره ای خرد محور را نمودار می کند هر آیینه از نزدیک به کاوش سپرده شود محیطی رابه ترسیم می کشد که درآن هئیت های بزرگ دولتی حلقه های تصمیم و کابینه های وزراتی سامانی از روابط قدرت را به نمایش می گذارند که از سنت ها و کیش دولت و استثنای فرانسوی برآمده است روابطی که منطق آن را با مدلهای کلاسیک خرد گرایی نمی توان سنجیده و فهمید .