نمایه نویسندگان

آ

ت

ج

ح

  • حبیبی، محمد حسن حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان حق بشریت [دوره 60، شماره 0، 1382]
  • حبیبا، دکتر سعید امکان صدور ورقه اختراعات بیوتکنولوژی و موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت [دوره 60، شماره 0، 1382]

خ

  • خالقی، دکتر علی حمایت کیفری از اتباع : جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران [دوره 60، شماره 0، 1382]

د

  • دادبان، دکتر حسن سخنرانی به مناسبت چهل و نهمین سالگرد استقلال کانون وکلای تبریزی [دوره 60، شماره 0، 1382]
  • دادبان، دکتر حسن سخنرانی به مناسبت چهل ونهمین سالگرد استقلال کانون وکلای تبریز [دوره 60، شماره 0، 1382]

ز

س

  • ساعد، نادر بررسی انتقادی مشروعیت اختتام یک جانبه معاهده موشک های پد بالستیک از منظر حقوق بین الملل [دوره 60، شماره 0، 1382]

ک

  • کدخدائی، دکتر عباسعلی بررسی انتقادی مشروعیت اختتام یک جانبه معاهده موشک های پد بالستیک از منظر حقوق بین الملل [دوره 60، شماره 0، 1382]

گ

ن

  • نوروزی، مریم تعهدات سلبی دولت ها برای حمایت از حقوق بنیادین بشر [دوره 60، شماره 0، 1382]

و