نمایه نویسندگان

خ

  • خالقی، دکتر علی انتقال محکومان :تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران [دوره 64، شماره 0، 1383]

ر

  • رهوری، کتایون بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نو جوانان در کشورهای ژاپن-کره جنوبی-هند-مصر-انگلستان-و ایران [دوره 64، شماره 0، 1383]

س

  • سلیمی، دکتر صادق قاچاق اشخاص به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی [دوره 64، شماره 0، 1383]

ص

ف

ک

گ

م

ن

  • نسل، غلامرضا محمد بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزاو زویه محاکم ایران [دوره 64، شماره 0، 1383]