مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (JFLPS) - واژه نامه اختصاصی