نویسنده = دکتر محمد آشوری
تعداد مقالات: 4
1. نگاهی به پدیده همسر کشی در استان فارس

دوره 58، شماره 0، زمستان 1381

دکتر محمد آشوری؛ دکتر شهلا معظمی


3. اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری در چین

دوره 42، شماره 0، زمستان 1377

دکتر محمد آشوری


4. بحثی پیرامون توقیف احتیاطی

دوره 12، شماره 0، زمستان 1351

دکتر محمد آشوری