نویسنده = دکتر سید فضل الله موسوی
دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین الملل

دوره 72، شماره 0، تیر 1385

دکتر سید فضل الله موسوی؛ مهدی حاتمی


هفتادمین نشست انجمن حقوق بین الملل

دوره 58، شماره 0، دی 1381

دکتر سید فضل الله موسوی


چهل وسومین نشست کمیسیون حقوق بین الملل

دوره 31، شماره 0، فروردین 1373

دکتر سید فضل الله موسوی؛ استفان سی. مک. کافری