دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین الملل

نویسندگان

چکیده

دفاع مشرع پیش دستانه بعد از حملات 11 سپتامبر در دکترین کشورهای غربی جایگاه خاصی پیدا کرده. این کشورها با توجه به توان نظامی و مالی خود در پی قابل قبول جلوه دادن این دکترین هستند. این نوع ازدفاع به طور صریح مخالف ماده 51 منشور ملل متحد که خود مبین دفاع مشروع است، می باشد .در این مقاله نویسندگان درصدد بررسی این دکترین و اثبات این مسله هستند که این دکترین هنوز نتوانسته جایگاهی دراعتقاد حقوقی کشورهای عضو جامعه بین المللی پیدا کند. گزارشات دبیر کل سازمان ملل متحد و آراء دیوان بین المللی دادگستری هم موئد این نتیجه گیری هستند به نظر می رسد که تحلیل و بررسی این دکترین بتواند ایرادات وارد بر آن را مشخص کند .