نویسنده = ������������ �������� ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 7
1. دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین الملل

دوره 72، شماره 0، تابستان 1385

دکتر سید فضل الله موسوی؛ مهدی حاتمی


3. هفتادمین نشست انجمن حقوق بین الملل

دوره 58، شماره 0، زمستان 1381

دکتر سید فضل الله موسوی


7. چهل وسومین نشست کمیسیون حقوق بین الملل

دوره 31، شماره 0، بهار 1373

دکتر سید فضل الله موسوی؛ استفان سی. مک. کافری