نویسنده = دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی
مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی

دوره 55، شماره 0، فروردین 1381

دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی


اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه

دوره 36، شماره 0، فروردین 1376

ژان بولانژه؛ دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی