اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه

نویسندگان

چکیده

اصل کلی حقوقی چیست؟ و اعتبار آن کدام است؟ اصل عبارت است از ایده ای اصلی که مجموعه مواد قانونی حول آن ارائه می شود؛ به عبارتی دیگر‘ روح قانون یا برایند نظریات حقوقدانان یا نظم خاصی است که بر اساس آن ‘ قواعد‘ حقوق را تشکیل می دهد‘ در زبان فلاسفه‘ اصول حقوقی مجموعه ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی است. اصول پایه های ساختارهای حقوقی ار اشکیل می دهد. اصول دارای انواعی است که بین آنها سلسله مراتب وجود دارد. در صدر این سلسله مراتب‘ اصول طبیعی مثل حق حیات و حق کار قرار دارند. اصول‘ بعضاٌ ثابت‘ پاره ای قابل تغییر ‘ دسته ای بدیع و گروهی سنتی هستند. اصل هم چون قاعده دارای کلیت است‘ اما با درجاتی متفاوت. اصل مهمتر و کلی تر از قاعده حقوقی است. تثبیت اصل‘ خاص قانونگذار است؛ اما دکترین‘ رویه قضایی و دکترین‘ اقتدار خلق اصل را ندارند؛ آنها اصل را احراز می کنند. نظامهای حقوقی متفاوت مثل نظام سوسیالیستی و سرمایه داری در اساس ‘ یعنی در اصول‘ با یکدیگر اختلاف دارند. وجود اصول موجب ارتقای سلامت ساختار حقوقی و فقدان آنها موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی است.