نویسنده = �������� �������� ���������� ���������� ������