نویسنده = ������������ �������� �������� ������ ����������