نقش مدل سازی علمی در پیاده سازی برخی از اصول قانون اساسی: مورد اصل نهم

نویسنده

چکیده

بررسی های علمی در حوزه های مختلف متضمن نوعی الگوسازی یا مدل سازی از پدیده مورد مطالعه است. این الگوسازی ساختار منطقی و مهم پدیده را حفظ و زوائد غیر ضروری را حذف می نماید و بدین ترتیب امکان ارائه تفسیری شفاف از پدیده را به وجود می آورد. پیاده سازی اصول قانون اساسی به طور کلی نیز نیازمن مدل سازی است تا امکان رفع ابهام و عرضه شفاف آنها به وجود آید. برخی از مفاهیم به کار گرفته شده در قانون اساسی جمهوری ایران ابهام ذاتی دارند‘ مفاهیمی مانند آزادی ‘ استقلال ‘ وحدت و تمامیت ارضی.
با این حال گریزی ازبکار گیری این مفاهیم علی رغم ابهاماتشان نیست. در این مقاله اصل نهم قانون اساسی مورد بررسی قرارگرفته و ساختار لازم برای پیاده سازی آن ارائه میگردد. در این مدل سازی نشان داده می شود که می توان شانزده مدل یا الگوی مختلف از اصل را ارائه نمود. در این مدل سازی ها ما از نظریه سازمان‘ منطق کلاسیک ومنطق فازی استفاده خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها