نویسنده = ���������� �������� ������ ������ ����������