نویسنده = ���������������� ������
اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه

دوره 36، شماره 0، فروردین 1376

ژان بولانژه؛ دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی