نویسنده = ������������ ���������� ����
تعداد مقالات: 1
1. تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس و حق عبور از تنگه هرمز

دوره 28، شماره 0، پاییز 1371

عبدالرحیم ذاکر حسین؛ یومبو تو لینزا