نویسنده = ������������ ���������� ����
تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس و حق عبور از تنگه هرمز

دوره 28، شماره 0، آذر 1371

عبدالرحیم ذاکر حسین؛ یومبو تو لینزا