نویسنده = دکتر سید محمدکاظم سجاد پور
روش شناسی ومطالعات منطقه ای ضعفها و قوتها

دوره 33، شماره 0، بهمن 1373

دکتر سید محمدکاظم سجاد پور