نویسنده = �������� �������� ������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. روش شناسی ومطالعات منطقه ای ضعفها و قوتها

دوره 33، شماره 0، زمستان 1373

دکتر سید محمدکاظم سجاد پور