نویسنده = آ . ک. س. لمبتون
اندیشه سیاسی دوره اسلامی

دوره 26، شماره 0، آذر 1370

دکتر عبدالرحمن عالم؛ آ . ک. س. لمبتون