نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. فناوری اطلاعات و سرمایه اجتماعی در عرصه بین المللی

دوره 40، شماره 1، پاییز 1389

بهرام مستقیمی؛ نسیم السادات واسعی زاده