فناوری اطلاعات و سرمایه اجتماعی در عرصه بین المللی

نویسندگان

چکیده

در ادبیات نسبتاً پدید سرمایه اجتماعی، این مفهوم عمدتا در عرصه داخلی جوامع مطرح شده است. با وجود این، می‌توان از سرمایه اجتماعی در عرصه بین‌المللی نیز یاد کرد. در این مقاله ارتباط سرمایه اجتماعی با عرصه روابط بین الملل از دو جنبه خرد و کلان ترسیم شده و با توجه به این دو جنبه، تاثیر فناوری اطلاعات بر سرمایه اجتماعی در دو بعد داخلی و بین المللی موضوع بررسی قرار گرفته است. فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات می‌تواند به افزایش سرمایه مشارکتی در عرصه داخلی جوامع و تکمیل سرمایه شبکه‌ای آن‌ها به عنوان دو شاخص از شاخص‌های سرمایه اجتماعی انجامیده و در عرصه بین‌المللی نیز امکان شکل گیری شبکه‌های رسمی و غیر رسمی گوناگون را به منظور پیگیری اهداف مشترک در اختیار افراد جوامع گوناگون قرار دهد.

کلیدواژه‌ها