نویسنده = احمد بخشایش اردستانی
رابطه ژله ای مفاهیم با مصادیق در اندیشه سیاسی

دوره 71، شماره 0، فروردین 1385

احمد بخشایش اردستانی