نویسنده = بهرامی مستقیمی
فناوری اطلاعات و حاکمیت

دوره 71، شماره 0، فروردین 1385

بهرامی مستقیمی