نویسنده = غلامحسین معتمدی
حمایت از دانش سنتی به عنوان یکی ازاجزای حقوق مالکیت فکری

دوره 72، شماره 0، تیر 1385

دکتر سعید حبیبا؛ غلامحسین معتمدی