نویسنده = پولانزانس
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی درباره دیالکتیک واقعیت و ارزش

دوره 15، شماره 1، پاییز 1352

دکتر نجاد علی الماسی؛ پولانزانس