کلیدواژه‌ها = مسئولیت
قاعده جلوگیری از خسارت

دوره 68، شماره 0، تیر 1384

محمود کاظمی


کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

دوره 68، شماره 0، تیر 1384

دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی؛ ماشاالله بنا نیاسری


تاثیر اضطرار در مسئولیت دینی

دوره 60، شماره 0، تیر 1382

دکتر منوچهر توسلی جهرمی


مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی

دوره 55، شماره 0، فروردین 1381

دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی