کلیدواژه‌ها = اصل عملی
یاس از اثبات و اصل برائت

دوره 66، شماره 0، دی 1383

دکتر ناصر کاتوزیان


ماهیت و اثر اماره حقوقی

دوره 64، شماره 0، تیر 1383

دکتر ناصر کاتوزیان