کلیدواژه‌ها = میرزا حسن خان مشیر الدوله
مدرسه عالیه سیاسی

دوره 63، شماره 0، فروردین 1383

دکتر ناصر تکمیل همایون