کلیدواژه‌ها = استصحاب
یاس از اثبات و اصل برائت

دوره 66، شماره 0، دی 1383

دکتر ناصر کاتوزیان