انقلاب از آغاز تا فرجام : مروری بر ویژگی های هفتگانه مشترک انقلاب ها

نویسنده

چکیده

درباره تعریف ، شرایط ،زمینه ها وعلل وقوع پدیده انقلاب دیدگاه ها و نظریه های متفاوتی بیان شده است. این مقاله سعی نموده با در نظر گرفتن این دیدگاه ها وتوجه به تعدادی از انقلاب های بزرگ معاصر از زمان انقلاب کبیر فرانسه به بعد ، چند مورد از مشهورترین ویژگی های مشترک انقلاب ها را معرفی نماید. این بررسی بر این باور است که همه انقلاب ها در اصل وجود این ویژگی ها مشترکند هر چند در هر انقلابی ممکن است آنها شکل و چگونگی متفاوتی یافته باشند.

کلیدواژه‌ها