سیاست خارجی نظم نوین جهانی آمریکا

نویسنده

چکیده

این تحقیق در پی بررسی ریشه های فرهنگی سیاست خارجی آمریکا در آنچه که به سیاست نظم نوین جهانی مشهور شده است می پردازد. به بیان دیگر برداشت فرهنگی آمریکایی ها از نظم جهانی چیست؟ و وژگی های سیاسی اجتماعی آمریکایی ها که می تواند بر نگرش آنها نسبت به نظم جهانی تاثیر گذار باشد کدامند؟ برداشت آمریکایی ها و فرهنگ سیاسی آنان باعث می شود که تصور کنند جهان سیاست و روابط بین الملل را میتوان به سوی نظم یا سیستمی قابل هدایت جهت داد فرهنگ سیاسی آمریکا حفظ سیادت آن کشور در عرصه روابط بین الملل را چه از طریق جلب حمایت و همکاری و چه به صورت یکجانبه و چه با بکارگیری ابزارهای نظامی در نظر مردم آمریکا توجیه می کند احتمال بکارگیری ابزارهای قهر آمیز و قدرت نظامی به هنگام بروز تعارض منافع بین آمریکا و یک کشور غیر لیبرال افزایش می یابد. فرهگ سیاسی آمریکایی منبع الهام بخش و مشروعیت زایی برای پیگیری منافع ملی در سیاست خارجی فراهم می آورد این فرهنگ با ترجیح فرد گرایی و تکروی نقشی منجی گرانه برای سیاستگذاران امور خارجی قایل می شود از سوی دیگر عملگرایی و تقلیل سیاست به سطح ابزارهای فنی کمی و نظامی فهم فرهنگی جهان را برای دستگاه دیپلماسی آمریکا با مشکل مواجه می سازد برای آمریکا لیبرالیسم وضعی طبیعی است از این رو پذیرش و مدارا با دیگر فرهنگ های معارض به سختی امکان پذیر است این مدارا به ویژع آنگاه غیر قابل دسترسی است که پای منافع آمریکا در میان باشد.

کلیدواژه‌ها