دوره و شماره: دوره 61، شماره 0 - شماره پیاپی 511، آذر 1382