پایان تاریخ در عصر جهانی شدن دموکراسی

نویسنده

چکیده

پایان تاریخ از جمله نظریات جنجال برانیگزی است که در سال 1989 میلادی توسط فرانسیس فوکویاما مطرح شد آنچه در این نظرهی بیش از هر چیزی مورد توجه قرار گرفته تفوق لیبرال دموکراسی بر سایر ایدئولوژی ها می باشد این نظریه زمانی مطرح می شود که نظریه پردازان بسیاری معتقد به جهانی شدن دموکراسی می باشند. این مقاله ضمن طرح هر دو دیدگاه سعی دارد تا قرابت های موجود بین این دو نظریه را با نگاهی نقادانه به تصویر بکشد.

کلیدواژه‌ها