ساکنان و صاحبان اولیه و اصلی سرزمین فلسطین

نویسنده

چکیده

امروزه قضیه فلسطین اصلی ترین حاد ترین و پر اهمیت ترین مضووع حوزه مطالعاتی سیاست جهانی و روابط بین ملت ها است به جرات می توان ادعا کرد که کشمکش فلسطین در حال تبدیل شدن به یک موضوع بحرانی و تعیین کننده در تعاملات بین دو مجموعه تمدنی اسلام و غرب می باشد بیش از نیم قرن است که مجموعه تمدنی غرب با همه امکانات و توانایی های خود جهت برقراری صلح در خاورمیانه و تامین امنیت و کسب مشروعیت سیاسی برای رژیم اسرائیل در این منطقه حیاتی و استراتژیک تمام ظرفیت های خود را به کار گرفته است اما امروز در پرتو انتقاضه مردم مسلمان فلسطین این هدف بیش از گذشته دور از دسترس است سوال اصلی ما در این تحقطق این است که به راستی در قضیه فلسطین کدام یک ا زطرفین دعوابر حق و کدام یک بر باطل است؟ به عبارت دیگر صاحبان صالی منطقه ای که دولت اسرائیل در آنجا جعل شده است چه کسانی هستند؟ بررسی های هستند تاریخی از سابقه حضور وسکونت اقوام مختلف در فلسطین از ابتدای تاریخ تا امروز ثابت می کند که اجداد و اعقاب مدرم سملمانی که امروز حرکت انتفاضه را ادامه می دهند قدیمی ترین و اولین ساکنان این سرزمین بودهاند که در طول تاریخ با وجود آمد و شدهای مکرر قدرت ها و فاتحان خارجی به حضور و زندگی عادی خود در جای جای این سرزمین ادامه داده اند بنابراین مسلمانان فلسطین صاحبان اصلی این سرزمین هستند.

کلیدواژه‌ها