زنان درعرصه عمومی مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

حضور زنان از یک قرن گذشته تاکنون به طور مستمر در عرصه عمومی در حال توسعه بوده است گسترش جهانی هنجارهای حقوق بشر و دستاوردهای گوناگون آن همراه با آثار استعمار زدایی این توجه را دشت بخشیده است در خاورمیانه و شمال آفریقا و درایران نیز این روند از شتاب قابل توجهی برخودار شده است حمایت از حقوق زنان به شکل جنبش های اجتماعی با عزم سیاسی دولت ها اشکال گوناگونی یافته است در ایران طی صد سال اخیر حضور زنان درعرصه عمومی به طور مستمر در حال تقویت بوده است با انقلاب اسلامی و بر پایی نظام اسلامی در ایران و طرح گفتمان جدید در مورد جایگاه و نقش زنان روند تحولات داوم یافته است در طول بیش از دو دهه این دگرگونی عظیم زناان با پشتکار و مقاومت همواره در تلاش برای گشودن و هموار کردن راه های پیشرفت بوده اند

کلیدواژه‌ها