گردش در سیاست گذاری خارجی بر اساس منافع ملی بررسی سیاست های اروپایی ژنرال دوگل

نویسنده

چکیده

آیا می توان برای حفظ یا پیشبرد منافع ملی از اصول و سیاست های اعلام شده عدول کرد یا آنها را با گردش مواجه ساخت؟ چنین پرسش همواره در عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور ها مطرح است در این مقاله همراه با بررسی سیاست های اروپایی شارل دوگل نشان داده می شود که رهبر فرانسه در مواقع لزوم هیچ گاه از چنین کاری اجتناب نکرده است وی با اتکاء بر مفاهیمی روشن از ملت دولت و استقلال ملی که در نگاه او جملگی ساز عوامل اعتلای فرانسه هستند و در خصوص آنها وفاق ملی وجود دارد در مقطعی پشتیبانی از نظام فدرال در زمانی حمایت از نظام کنفدرال و در برهه ای اتکاء بر همکاری صرف را مبنای سیاست اروپایی خود قرار می دهد و در هر سه زمان به یک هدف می اندیشد پاسداشت و توسعه منافع ملی

کلیدواژه‌ها