آنار شیسم : گذشته و حال و تغییر در حوزه عمل

نویسنده

چکیده

مقاله ای توصیفی است برای بازبینی و بازخوانی اندیشه آثار شیستی و توضیح گذار اندیشگی آن از حوزه سوسیالیسم به عرصه لیبرالیسم و پیدایی نحله هایی جدید از اندیشه آثار شیسم سرمایه داری.
مقاله پس از توضیح پیشینه اندیشه آثار شیسم – نظریه آنارشیسم را به تفصیل مورد سنجش قرار داده و هدف آن را شرح می دهد. در مرحله بعد به فرآیند اندیشه آنارشیستی توجه می کند و طی آن زمینه های اندیشه های سیاسی لیبرالیسم نو را باز می شکافد و سرانجام آثار شیست های کلاسیک و جدید را دسته بندی می کند.

کلیدواژه‌ها