دوره و شماره: دوره 65، شماره 0 - شماره پیاپی 521، آذر 1383