باز مهندسی دولت در قالب دولت الکترونیکی راهی نو به سوی تولید و اجرای سیاست ها

نویسنده

چکیده

تغییر توجه از کمیت به کیفیت و چرخشی معنادار به سوی اثر بخشی و کارآمدی در محیطی متغیر با مولفه های پیش بینی نشده و در شرایطی مشحون از نااطمینانی ها سازمان ها را بر آن می دارد تا با استفاده از فنون نوین اصلاحات ساختار را به مثابه ضرورتی برای دستیابی به نتایج موردانتظار بنگرند.در این میان دولت ها به عنوان سازمان های اداره کنندخ جوامع با دارا بودن بیشترین منابع و بزرگترین مسئولیت پاسخگویی ضرورتی دو چندان را در عرصه اصلاحات نیازمندند سرعت بی مانند فناوری بویژه در عرصه اطلاعات و الکترونیک IT را به عنوان آوردگاه اصلی رقابت رقیبان در دهه جاری معرفی می نماید آنچه از پی خواهد آمد تلاشی برای شناسایی این پدیده و مدخلی بر شناخت دولت الکترونیکی و ظرفیت های آن می باشد.

کلیدواژه‌ها