باز خوانی انتقادی مقاله شیعه و مساله مشروعیت بین نظریه و نص

نویسنده

چکیده

مقاله شیعه و مساله مشروعیت بین نظریه و نص که نظریه مشروعیت فاعلی یا مشروعیت مبتنی بر قرارداد و بیعت را بر مبنای منابع و نصوص شیعی استنباط می کند ضمن آنکه تلاشی ابتکاری و ارجمند برای نظریه پردازی در حوزه اندیشه سیاسی شیعه است با کاستی های متعددی روبه روست نظر مولف درباره استفاده کاربردی از این پژوهش و برداشت های ایشان از عبارات تئوری پردازان مسلمان مورد تردید است.اجزای تئوری مشروعیت فاعلی نامخوان است.این نظریه بر اساس غفلت از مرجحات و قراین درون نص و برون نص و نیز با چشم پوشی از دیدگاه ها و تاویل ها در باره نصوص بیعت و انتخاب شکل گرفته است که در عرف پژوهش و تئوری پردازی قابل اغماض نیست.

کلیدواژه‌ها