بازخوانی نظم برخاسته از معاهدات و ستفالی

نویسنده

چکیده

در پایان جنگ های ساله مذهبی کنفرانس های صلح و ستفالی تشکیل شد و قریب 400 شاهزاده نشین آلمانی که جزئی از امپراتوری مقدس رم- ژرمنی بودند حق اعلان جنگ و صلح مستقل پیدا کردند.این استقلال نسبی شروع دولت های ملی را نوید می داد که از این پس سنگ پایه بنای نظم بین المللی محسوب می شدند.این واحدهای جدید به تدریج رشد کرده و با تعریف ملت در انقلاب کبیر فرانسه معنای واقعی خود را یافتند.دولتهای ملی تا سال های اخیر اهمیت خود را حفظ کرده اند.اما امروزه نسبت به استمرار با ختم نقش پردازی آنها تردیدهایی بوجود آمده است.

کلیدواژه‌ها