نگرشی بر سازمان و منطق حاکم ر آن سه سال با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بخش پژوهش)

نویسنده

چکیده

کوشش ما در این نوشته به ارائه تصویری واقعی از دولت در عمل معطوف شده است سه سال حضور در بخش پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان همکار فرصتی را فراهم ساخته است تا ساز و کار سازمان میزبان از نزدیک موردمشاهده واقع شود و به یاری نگرش ها و مدل های سیاستگذاری عمومی مورد تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها