معرفی و نقد کتاب جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

نویسنده

چکیده

در این مقاله کتاب جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی نقد و بررسی شده است این کتاب به مطالعه پدیده اجتماعی جنگ و سازمان نظامی می پردازد گذشته ازویژگی های مثبت کتاب چون این اثر در معرض استفاده مداوم دانشجویان علوم اجتماعی قرار دارد لازم است مورد توجه و نقد قرار گیرد این گزارش با معرفی اجمالی اثر آغاز و سپس به صورت شکلی و محتوایی به نقد و برسی آن می پردازد در پایان پیشنهادهایی نیز ارائه شده است

کلیدواژه‌ها