بر لبة بسامانی و سامان گریزی اجتماعی

نویسنده

چکیده

رویکردهای نوین در زمینه مسائل مربوط به اجتماع با حرکتهای رفت وبرگشتی میان دو حوزة علوم دقیق مانند ریاضیات و فیزیک و علوم غیر دقیق مانند از جمله علوم اجتماعی همراه بوده است. اگر چه دقت و اطمینان موجود در پیش بینی های گونه اول از علوم پیش گفته‘ برخی را از نزدیک کردن زیاد این دو حوزه به یکدیگر برحذر می داشت اما گسترش عرصه های نا اطمینانی و پیچیدگی در عرصه هایی همچون ریاضیات‘ بار دیگر‘ نزدیک شدن دو حوزه یاد شده را به یکدیگر تقویت کرد. نوشتار حاضر‘ با نیم نگاهی به این مسأله ‘ تلاش می نماید تا دریچه ای را به روی پدیده سامان گریزی و تغییر اجتماعی و سپس کنترلهای اجتماعی بگشاید.