دوره و شماره: دوره 47، شماره 0 - شماره پیاپی 777، بهار 1379