استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی

نویسنده

چکیده

بحث استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی بیشتر به کشورهای در حال توسعه مربوط می شود. در این مقاله استدلال شده که نه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد‘ بلکه شرط لازم برقراری آن‘ استقلال سیاسی است. متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی‘ زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می گردد. متقابلاً در سطوح مختلف توسعه اقتصادی ‘ شدت رشد استقلال و توسعه سیاسی متفاوت است. هر اندازه سطح توسعه یافتگی کشورها پایین تر باشد‘ تجربه مردم آنها در کسب استقلال سیاسی کمتر است و هر چقدر در استقلال سیاسی کم تجربگی بیشتر مشهود باشد‘ آشنایی مردم با استقلال اقتصادی کم مایه تر خواهد بود. بنابراین رابطه ای که بین توسعه یافتگی و استقلال در وجود سیاسی و اقتصادی برقرار است ‘ به شکل معادله ای خطی می باشد.