دوره و شماره: دوره 49، شماره 0 - شماره پیاپی 779، پاییز 1379