دوره و شماره: دوره 49، شماره 0 - شماره پیاپی 779، مهر 1379