تحلیلی بر سیاست های امنیت ملی ایران در قبال منطقه خاورمیانه در دوران حکومت محمدرضا پهلوی‘ 1979-1962

نویسنده

چکیده

هدف این مقاله بررسی سیاست های امنیت منطقه ای ایران در دوران حکومت محمدرضا پهلوی در فاصله سالهای 1962 تا 1979 است. این مقاله ماهیت تهدیدات منطقه ای را که رژیم پهلوی با آن مواجه بود مورد بررسی قرار می دهد. سپس به تبیین ابزاری که شاه برای مقابله با این تهدیدات بدان متوسل شد می پردازد و اثرات آن را بر سیاستهای امنیتی ایران به خصوص بر همکاری های دفاعی ایران و آمریکا را بررسی می کند. در خاتمه این مقاله پیامدهای این سیاست ها را برای توازن قوا در منطقه خاورمیانه بررسی نموده وبه این نتیجه می رسد که این سیاست ها درمجموع سبب تغییر توازن قوا درمنطقه به نفع غرب و دول محافظه کار طرفدار غرب و بر علیه اتحاد شوروی و متحدان آن یعنی دول رادیکال عرب گردید.